Kalendarz roku szkolnego 2018/19

   

Termin

Zadania

29.08.2018

Zebranie RP; podjęcie uchwał w sprawnie org. Pracy szkoły, zatwierdzenie Planu Pracy itp.

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

12.09.2018

15.30

Zebranie RP; przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny; zaopiniowanie sposobu oceniania (wskaźników)nauczycieli w roku szkolnym;

19.09.2018

Zebranie organizacyjne z rodzicami + uchwalenie programu wychowawczego oraz zebranie organizacyjne Rady Rodziców

21 lub 28.09.2018

Święto pieczonego ziemniaka

12.10.2018

KEN - obchody dnia KEN

 25.10.2018

Pasowanie pierwszoklasistów

02.11.2018

Dzień wolny od zajęć

09.11.2018 i 10.11.2018

Obchody Dnia Niepodległości

20.11.2018

Śródokresowe zebranie z Rodzicami - informacje o wynikach w nauce i zachowaniu

29.11.2018

Andrzejki szkolne

19.11.2018

Rada szkoleniowa (tematyka do uzgodnienia)

06.12.2018

Mikołajki szkolne

19.12.2018

21.12.2018

Wigilia szkolna; przedstawienie bożonarodzeniowe

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

23-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

04.01.2019

Termin wystawiania proponowanych ocen niedostatecznych

28.01.2019

Termin wystawiania proponowanych ocen (tzw. "zielonych")

04.02.2019

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

07.02.2019

Zebranie z Rodzicami; podsumowanie śródrocznej pracy

11-24.02.2019

Ferie zimowe

26.02.2019

Plenarne zebranie RP; podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w pierwszym półroczu; wnioski z nadzoru pedagogicznego w pierwszym półroczu

termin zostanie

ustalony

Rada szkoleniowa w sprawie organizacji egzaminów ósmoklasisty

kwiecień 2019

Szkolne obchody Dnia Ziemi

11.04.2019

Zebranie z Rodzicami

 marzec lub kwiecień 2019

Rekolekcje wielkopostne

15-17.04.2019

Egzamin ósmoklasisty

18-23.04.2019

24.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

30.04.2019

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go Maja

02.05.2019

Dzień wolny od zajęć (decyzja RP)

10.05.2019

Termin wystawienia ocen niedostatecznych i poinformowania o nich na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów

01.06.2019

Piknik rodzinny

03.06.2019

Termin wystawiania proponowanych ocen (tzw. "zielonych")

10.06.2019

14.06.2019

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

26.06.2019

Plenarne zebranie RP; podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w drugim półroczu; wnioski z nadzoru pedagogicznego w drugim półroczu