Kalendarz roku szkolnego 2018/19

   

Termin

Zadania

29.08.2018

Zebranie RP; podjęcie uchwał w sprawnie org. Pracy szkoły, zatwierdzenie Planu Pracy itp.

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

12.09.2018

15.30

Zebranie RP; przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny; zaopiniowanie sposobu oceniania (wskaźników)nauczycieli w roku szkolnym;

19.09.2018

Zebranie organizacyjne z rodzicami + uchwalenie programu wychowawczego oraz zebranie organizacyjne Rady Rodziców

21 lub 28.09.2018

Święto pieczonego ziemniaka

12.10.2018

KEN - obchody dnia KEN

 25.10.2018

Pasowanie pierwszoklasistów

02.11.2018

Dzień wolny od zajęć

09.11.2018 i 10.11.2018

Obchody Dnia Niepodległości

20.11.2018

Śródokresowe zebranie z Rodzicami - informacje o wynikach w nauce i zachowaniu

29.11.2018

Andrzejki szkolne

19.11.2018

Rada szkoleniowa (tematyka do uzgodnienia)

06.12.2018

Mikołajki szkolne

21.12.2018

Wigilia szkolna; przedstawienie bożonarodzeniowe

23-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

04.01.2019

Termin wystawiania proponowanych ocen niedostatecznych

28.01.2019

Termin wystawiania proponowanych ocen (tzw. "zielonych")

04.02.2019

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

07.02.2019

Zebranie z Rodzicami; podsumowanie śródrocznej pracy

11-24.02.2019

Ferie zimowe

26.02.2019

Plenarne zebranie RP; podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w pierwszym półroczu; wnioski z nadzoru pedagogicznego w pierwszym półroczu

termin zostanie

ustalony

Rada szkoleniowa w sprawie organizacji egzaminów ósmoklasisty

kwiecień 2019

Szkolne obchody Dnia Ziemi

11.04.2019

Zebranie z Rodzicami

 marzec lub kwiecień 2019

Rekolekcje wielkopostne

15-17.04.2019

Egzamin ósmoklasisty

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2019

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go Maja

02.05.2019

Dzień wolny od zajęć (decyzja RP)

10.05.2019

Termin wystawienia ocen niedostatecznych i poinformowania o nich na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów

01.06.2019

Piknik rodzinny

03.06.2019

Termin wystawiania proponowanych ocen (tzw. "zielonych")

10.06.2019

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

 21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

26.06.2019

Plenarne zebranie RP; podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w drugim półroczu; wnioski z nadzoru pedagogicznego w drugim półroczu