PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ODDZ.PRZEDSZKOLNEGO I KLAS I-III

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DULĄBCE ORAZ OBJĘCIA OPIEKĄ UCZNIÓW

 KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID - 19

 

Procedura powstała ze względu na możliwość otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formy wychowania przedszkolnego przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia .

 

W otwarciu przedszkola wspiera placówkę Organ Prowadzący, który:

 • Pomaga dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 • Zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 • W razie potrzeby zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
 • Zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

 

Cele procedury:

 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom przedszkola,
 • wdrażanie zasad  postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego,
 • zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren przedszkola.

 

Osoby podlegające procedurom:

Procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców oddziału przedszkolnego i kl. I-III Szkoły Podstawowej w Duląbce

 1. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice dzieci uczęszczających do niej zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do natychmiastowego informowania o wszelkich zaistniałych zagrożeniach.
 3. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do znajomości Procedury BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Szkoły Podstawowej w Duląbce przychodzących do pracy i przestrzegania podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur.

 

I. Organizacja

1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej pierwszeństwo do skorzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły w Duląbce.

 ( załącznik nr 1) o potrzebie opieki w oddziale przedszkolnym lub w szkole.

3. Wniosek należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nie później niż w dniu 25 maja 2020 r. wraz z przyjściem dziecka do szkoły.

4. We wniosku rodzic / opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do podania numeru telefonu niezbędnego do szybkiej komunikacji; deklaracji pobytu dziecka w placówce w godzinach od 900 do 1300 ; wyrażenia zgody na mierzenie temperatury dziecka.

5. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka składają pisemne oświadczenie, że są świadomi zagrożenia zarażenia dziecka i biorą na siebie odpowiedzialność oraz zobowiązują się do przyprowadzania dziecka zdrowego, a w razie wystąpienia niepokojących objawów  bezzwłocznie odbierają dziecko z placówki (załącznik nr 2).

6. W razie niepokojących objawów dziecka, wychowawca grupy ma prawo wymagać od rodzica / opiekuna dziecka zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może przebywać w przedszkolu.

7. Dla dobra ogółu, do placówki  nie będą przyjmowane dzieci z widocznymi objawami choroby: przeziębione, z temperaturą, katarem, kaszlem, stanami zapalnymi itp.

8. Ze względu na sytuację epidemiczną  liczebność grup  przedszkolnych zostaje ograniczona zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora  Sanitarnego do 12 dzieci, w tym minimalna przestrzeń do zabawy, wypoczynku i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.

9. W związku z likwidacją dywanów, rodzice / opiekunowie zobowiązani są do  zaopatrzenia dzieci w obuwie zmienne z podeszwą antypoślizgową.

10. Komunikacja z rodzicami i personelem - telefoniczna, mailowa, w razie konieczności bezpośredniego kontaktu -  tylko w sprawach, których nie można załatwić mailowo, telefonicznie - pojedynczo, w maseczce, bez dotykania czegokolwiek.

11. Zobowiązuje się wszystkich do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który umieszczony jest przy wejściu do szkoły.

12.Dzieci do 6 roku życia zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, nie używają środków do dezynfekcji rąk. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, przede wszystkim reakcji uczuleniowych.

 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego lub szkoły

 1. Oddział przedszkolny przy szkole czynny jest od godziny 9 00 do 13 00 .
 2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola/szkoły w godz.8.45 do godz. 9.15. Po godzinie 9.15 pracownik dezynfekuje klamki, włączniki,  zmywa korytarz, dezynfekuje ławeczki.
 3. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą wynoszący min. 2 m.
 5. Dziecko jest odbierane przez wychowawcę przy drzwiach wejściowych z szatni do szkoły. Opiekun zaprowadza dziecko do odpowiedniej sali. Zasadę stosuje się również podczas odbioru dziecka.
 6. Dziecko ma mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym : w momencie przyprowadzenia dziecka i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Konsekwencją podwyższonej temperatury będzie niewpuszczenie dziecka na teren placówki, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby w trakcie pobytu w przedszkolu  (kaszel, katar, temperatura itp.) – odizolowanie dziecka od pozostałych i zawiadomienie rodziców celem natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
 7. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 8. Dzieci nie mogą przynosić zabawek do przedszkola.
 9. Rodzic zobowiązuje się do regularnego przypominania dziecku  o podstawowych  zasadach higieny m.in. o tym, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem oraz zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

III. Bezpieczeństwo w sali i na placu zabaw

1.  Grupy są tworzone przy uwzględnieniu wieku i potrzeb rozwojowych dziecka. Dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli w wyznaczonych dla nich  salach.

2. Poszczególne grupy, ze względów organizacyjnych, mogą prowadzić nauczyciele niebędący wychowawcami grup lub klas.

3.  Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki, miękkie lalki, puzzle, papierowe gry, małe zabawki, dywany, sprzęty, które mogłyby ulec szybkiemu niszczeniu itp.

4. Ze względu na brak możliwości dezynfekcji urządzeń na placu zabaw zostają one wyłączone z korzystania oraz oznaczone taśmą zabezpieczając przed użyciem.

5. Nauczyciele, do odwołania, nie organizują wyjść poza teren szkoły.

6. Wietrzenie każdej sali dydaktycznej  będzie odbywało się co najmniej raz na godzinę.

7. W  szkole  znajduje się minimum 1  termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury. Nauczyciele dokonują pomiaru temperatury dziecku  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

8. W widocznym miejscu zostanie umieszczona lista z numerami telefonów: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

9. W każdym dzienniku umieszczona jest ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami (karta z numerami wskazanymi we wniosku).

10. Organizacja pracy będzie obowiązywała wg nowego rozkładu tygodnia, by uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup lub klas. Po każdej grupie przetarcie ławeczek płynem dezynfekującym.

11. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, zachowując maksymalne środki bezpieczeństwa i higieny, będą mogły korzystać z boiska, (z wyłączeniem przyrządów na placu zabaw), o ile grupa nie będzie przekraczać 12 dzieci.

12. Pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m.

13. Zgodnie z zaleceniami należy regularnie myć ręce. Dzieci pod nadzorem nauczyciela, albo z ich pomocą myją ręce obowiązkowo:

 • po przyjściu do przedszkola,
 • przed posiłkami i po posiłkach,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po  przyjściu z boiska.

15. Dzieci nie będą w tym czasie myły zębów.

16. Każde dziecko ma swój napój i śniadanie.

17. Dyrektor, albo osoba przez niego wyznaczona, zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatury, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

19. Przeprowadzana jest też dezynfekcja zabawek. Dezynfekcja stolików, krzesełek oraz powierzchni dotykowych (klamki, poręcze) odbywa się 2 razy dziennie.

20. Pracownicy oddziału przedszkolnego zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki,  maseczki na usta i nos.

21. W każdej łazience  grupy przedszkolnej jest fartuch  i długie rękawiczki gumowe  do ewentualnych zabiegów higienicznych przy dziecku.

 

 

 

IV. Komunikacja w przypadku zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID - 19.

1. Telefony alarmowe

 

Europejski numer alarmowy               112

Pogotowie Ratunkowe                                     999

Straż Pożarna                                      998

Policja                                                             997

Telefoniczna Informacja Pacjenta

o postępowaniu w sytuacji podejrzenia

zakażenia koronawirusem                   800 190 590

 

PSSE Jasło  13 446 30 08

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie   tel. 17 867 11 42

 

 

Organ prowadzący: Gmina Dębowiec   tel. 13 441 30 82, 13 441 37 30
 

2. W każdej sytuacji mogącej być źródłem zagrożenia, każdy pracownik powinien o tym fakcie powiadomić:

 1. Osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia.
 2. Dyrektora szkoły, a w razie nieobecności osobę zastępująca, które mają obowiązek powiadomienia organu prowadzącego i odpowiednich służb (wg telefonów alarmowych podanych j.w. ) .
 3. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19

 

Dziecko:

 • W przypadku wystąpienia u dziecka  niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dziecko zostaje odizolowane od pozostałych dzieci i pracowników szkoły, oczekuje na przybycie rodziców w wyznaczonym pomieszczeniu.
 • Nauczyciel telefonicznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zaistniałej sytuacji.
 • Rodzice/opiekunowie prawni bezzwłocznie odbierają dziecko z placówki i zawiadamiają odpowiednie służby medyczne.
 • Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 • Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji, poleceń.
 • Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę.
 • Sala i pomieszczenia, w których przebywało dziecko zostają poddane gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 • Dyrektor ustala listę osób przebywających z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem i stosuje się do instrukcji wydanych przez PSSE.

 

Pracownik:

 • Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia.
 • Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania stanu zdrowia, zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Powiadamia telefonicznie o tym fakcie dyrektora.
 • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych na stanowisku pracy należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy, odizolować go od wszystkich osób przebywających w tym czasie w budynku,  wstrzymać przyjmowanie dzieci i zawiadomić dyrektora, który ma obowiązek powiadomić organ prowadzący i odpowiednie służby (wg telefonów alarmowych podanych j.w. ).
 • Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń wydanych przez PSSE lub organ prowadzący.
 • Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 • Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał pracownik podejrzany o zakażenie koronawirusem i stosuje się do instrukcji wydanych przez PSSE w Jaśle.