Przedszkolaki mają do swojej dyspozycji  przestronną salę, duży korytarz, estetyczne  i nowocześnie wyposażone łazienki.

W ostatnim czasie  zakończono  realizację  projektu: „ Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dębowiec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Ze środków projektu do oddziału przedszkolnego zakupiono między innymi  meble i wyposażenie, pomoce naukowe, zabawki, artykuły plastyczne, tablicę interaktywna z oprogramowaniem,  sprzęt audiowizualny, sprzęt ICT. Zakupiono również szafki i ławeczki do szatni i  dostosowano  toalety do potrzeb dzieci  z oddziału przedszkolnego.

  Oddział przedszkolny w naszej szkole

Co zapewniamy?

Od początku naszego działania staramy się zapewnić jak najlepsze warunki dla naszych przedszkolaków w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. Staramy się stale podwyższać jakości naszych usług.

Znaczenie wychowania przedszkolnego dla ogólnego rozwoju dziecka.

Odział przedszkolny  dostarcza okazji do współdziałania w grupie rówieśniczej, przez co dziecko uczy się dostrzegać i rozumieć potrzeby innych,  kształtuje umiejętność zgodnego i kulturalnego współżycia w grupie, wdraża do przestrzegania dyscypliny.

W trakcie wycieczek, rozmów z nauczycielką, opowiadań, zabaw i zajęć dzieci pogłębiają swoją wiedzę o bliższym i dalszym otoczeniu, ludziach i świecie przyrody. Zdobywają nowe umiejętności, wiadomości, doświadczenia i przeżycia. Chęć dzielenia się nimi jest podstawą do rozwijania mowy. Duże znaczenie dla późniejszej nauki w szkole ma duży zasób słownictwa, pojęć, umiejętności, swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania wrażeń, wyrażanie swoich odczuć i ocen.

Systematyczne, przemyślane kierowanie dzieckiem, oddziaływania wychowawcze mają decydujące znaczenie dla przygotowania dziecka do szkoły, do jak najlepszego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Tak pojęty rozwój może być gwarancją powodzenia dziecka w szkole.

Właściwe wyposażenie sali edukacji przedszkolnej w pomoce edukacyjne, sprzęt audiowizualny i zabawki wspomaga proces edukacyjny zapewniając odpowiednie
warunki do nauki, odpoczynku i zabawy.

Dzieci mają przydzielone indywidualne imienne szafki w szatni i szuflady w klasie na ubrania, przybory szkolne i książki. Taka organizacja pracy wzmaga u dzieci poczucie bezpieczeństwa i niezależności, uczy porządku, samoorganizacji i odpowiedzialności.

Pracownie wyposażone są w sprzęt audio-wizualny i urozmaicone pomoce dydaktyczne oraz gry planszowe. W sali  dzieci mają wydzielone kąciki: zabaw, przyrodniczy, czytelniczy.

Harmonogram pracy oddziału przedszkolnego.

W oddziale przedszkolnym  obowiązuje 25 godzin wychowania przedszkolnego w tym 1  godzina  j.angielskiego oraz dodatkowo  1 godz. religii. Zajęcia z języka angielskiego i religii odbywają się dwa razu w tygodniu po 30min.

Ramowy rozkład dnia:

 1. Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 • Rozmowy kierowane.
 1. Ćwiczenia poranne.
 2. Śniadanie
 3. Realizacja zadań edukacyjnych – zajęcia z całą grupą
 4. Zabawy dydaktyczne, spotkania z literatura dziecięcą
 5. Spacer, zabawy dowolne na świeżym powietrzu
 6. Ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Cwiczenia graficzne , utrwalanie poznanych wierszy i
  piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek) . Zabawy dowolne w kącikach
   zainteresowań lub zabawy na podwórku szkolnym.
   

 Dzieci z oddziału przedszkolnego czynnie uczestniczą w życiu szkoły:

 • udział w projektach edukacyjnych,
 • udział w uroczystościach państwowych i szkolnych,
 • udział w akcjach i przedsięwzięciach proekologicznych, prozdrowotnych i prorodzinnych,
 • udział w szeroko rozuminej edukacji kulturalnej i turystycznej.

Dzieci mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej, biblioteki i pracowni komputerowej. .